Bivakování, táboření u vody

Je bivakování u vody legální? Může rybář u vody tábořit? Má rybářská stráž právo odebrat povolenku za postavený bivak, táboření? Otázky a odpovědi.

Smí rybář, který má platnou povolenku k lovu ryb, vstupovat na pobřežní pozemky a užívat je k výkonu rybářského práva?
Ano. Dokonce k tomu nepotřebuje souhlas vlastníka pozemku. Pobřežní pozemky vod jsou nejčastěji ve vlastnictví soukromém, obecním nebo státním. Pozor, rybář smí vstupovat na pobřežní pozemky, ne však na ně vjíždět vozem nebo jiným dopravním prostředkem!

Může rybář parkovat u vody v obytném přívěsu?
Bez souhlasu vlastníka a bez povolení vjezdu nemají u vody co dělat obytné přívěsy (karavany), maringotky, vleky…

Může rybář u vody tábořit?
Táboření lze definovat jako delší pobyt v přírodě (např. u vody), postavení stanu nebo bivaku, rozdělávání ohně, příprava jídla apod. O (ne)možnosti táboření na pobřežním pozemku rozhoduje vždy majitel pozemku. Pokud tedy táboření výslovně povoleno, je automaticky zakázáno.

Tábořit se nesmí v národních parcích, rezervacích, chráněných krajinných oblastech, v lesích a všude tam, kde to omezují obecní vyhlášky nebo vlastníci pozemků. Zákon o lesích (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích) říká: „V lesích je zakázáno: kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.“ Podobné formulace se nachází i v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Jaký je rozdíl mezi stanem a bivakem?
Stan od bivakovacího přístřešku se odlišuje (ne)přítomností pevné podlážky. Stan ji má, bivak ne.

Co znamená bivakování?
Bivakování je jednorázové nocování v bivaku bez použití ohně a klasického stanu. Jeden den rozbalíte bivak, přenocujete v něm a druhý den jste beze stopy pryč.

Může rybář na svazovkách bivakovat?
O tom rozhoduje majitel pobřežního pozemku. Neexistuje předpis, který by říkal, že vlastník pobřežního pozemku musí na vlastním pozemku trpět bivakování, stanování nebo táboření.

Rybářský zákon (č. 99/2004 Sb.), konkrétně paragraf 2 písmeno f), hovoří o „užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu“: „Výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu.“ Nezbytný rozsah = žádné bivakování, táboření…

Bivak nemá podlážku, takže mohu bivakovat!
Bez souhlasu majitele pozemku, nemůžeš. I když máš přístřešek bez podlážky (bivak, plachta) a ležíš pod ním jen na lehátku s nohy, tak potřebuješ souhlas majitele pozemku. Navíc táboříš (stanuješ, stravuješ se, provádíš osobní hygienu…)!

Má rybářská stráž právo odebrat povolenku za bivakování, táboření?
Nemá. Bivakování se nevztahuje k platným rybářským pravidlům. Pokud rybář postaví bivak, tak neporušuje rybářský řád.

Rybářská stráž však může odebrat povolenku za nepořádek na lovném místě, vyhrazování místa, chybějící štítky na vezírcích, ponechávání tyčových bójek ve vodě…

Může rybář použít ochranu před povětrnostními vlivy?
Pokud je nepřízeň počasí (např. prší), rybář může použít ochranu před povětrnostními vlivy (např. deštník).