Rybářský řád 2024-2025

Český rybářský svaz, z. s.

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva („Rybářský řád“) platné na rybářských revírech a vodních plochách Českého rybářského svazu od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025

Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis rybářských revírů a vodních ploch pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek platí dva roky, tzn. 2024 i 2025. Případné změny pro rok 2025 budou vydány formou dodatku.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech a vodních plochách ČRS pro rok 2024 a 2025 byly projednány a schváleny Republikovou radou ČRS 15. září 2023.

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Lov ryb
§ 13 odstavce 1, 8 a 10 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru
zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví
příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná
osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
(8) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe
rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského
revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 5 nebo
6 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské
stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám
pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie
České republiky.
(10) Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských
revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru
označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky
výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit
v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh, hmotnost
ulovených ryb a údaje o úlovku invazního nepůvodního druhu na unijním
seznamu uloveného v rámci provádění opatření k jeho odstranění,
izolaci nebo regulaci stanovených podle zákona o ochraně přírody
a krajiny (slunečnice pestrá, střevlička východní, sumeček černý).

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků
ocasní ploutve.
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém
rybářském revíru jsou:
a) bolen dravý (Leuciscus aspius) 40 cm,
b) candát obecný (Sander lucioperca) 45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
e) jelec tloušť (Squalius cephalus) 25 cm,
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,
r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.
Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná
se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13
odstavce 10 zákona č. 99/2004 Sb.

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském
revíru jsou:
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.
Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná
se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13
odstavce 10 zákona č. 99/2004 Sb.

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec,
srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec,
leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Od 1. prosince do 15. dubna jsou v pstruhovém rybářském revíru
hájeny všechny druhy ryb.
(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).
(3) Od 16. března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:
1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Squalius cephalus).
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském
revíru hájeni:
a) bolen dravý (Leuciscus aspius),
b) candát obecný (Sander lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).

(5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan
podhorní (Thymallus thymallus).
(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka
obecná (podunajská) (Hucho hucho).
(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční
(Anguilla anguilla).
(8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník
jednovousý (Lota lota).
V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Lov vodních organizmů, které jsou zdrojem potravy ryb, lze provádět
jen se souhlasem uživatele rybářského revíru nebo rybnikáře.
(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na
položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov muškařením, čeřínkováním
nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským
orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).
(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob
jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.
(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla
musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně
nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.
(5) Lov ryb na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být
prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být
použit systém samoseku.
(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena
značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě
číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli
rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby
do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru,
v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo
b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov
hlubinnou přívlačí nebo lov čeřínkováním.
(2) Přisvojené ryby osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském
revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do
které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její
délku a hmotnost. Přisvojený úlovek kapra obecného, amura bílého,
štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého
a ryb lososovitých zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po
jejich ulovení. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba
provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů
a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před
odchodem od vody.

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov přívlačí a lov muškařením od 16. dubna do 30. listopadu a
b) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem
lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na
nástrahu rostlinného původu.
(2) Uloví-li osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru štiku
obecnou, jelce tlouště, okouna říčního, sumce velkého, bolena dravého
nebo candáta obecného, tyto ryby do pstruhového rybářského revíru
nevrací.
(3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru
zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které
uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku
a hmotnost. Přisvojený úlovek ryb lososovitých a kapra obecného
zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.
V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící
lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou
hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od
vody.

VI. Denní limity počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb

§ 8a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V mimopstruhových rybářských revírech si může osoba provádějící lov
přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše
7 kg všech druhů ryb. V denním úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra
obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena
dravého, sumce velkého nebo jejich kombinace a nejvýše 3 kusy ryb
lososovitých. Síh maréna a síh peleď se pro tyto účely nepovažují za
ryby lososovité.
(2) Byla-li si osobou provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru
přisvojena ryba, kterou celková hmotnost denního úlovku přesáhla
7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
(3) V pstruhových rybářských revírech si může osoba provádějící lov
přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše
7 kg všech druhů ryb. V denním úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra
obecného a nejvýše 3 kusy ryb lososovitých. Síh maréna a síh peleď se
pro tyto účely nepovažují za ryby lososovité. Do denního limitu počtu
kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují štika obecná, jelec
tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný.
(4) Byla-li si osobou provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru
přisvojena ryba, kterou celková hmotnost denního úlovku přesáhla
7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
(5) Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se
nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae)
a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.

VII. Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.
(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále
vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry,
do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem,
d) vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním
seznamu,
e) za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním
seznamu.
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry,
z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
Rybářský řád17
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany
rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které
nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb
po i proti vodě,
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních
plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
h) ze silničních a železničních mostů,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu
vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné
k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato
opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo
k jejich přenesení do jiných vod,
j) ryb do slupů, vrší,
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.
(8) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel
povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva
vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán
z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou
při tom způsobí.

IX. Oprávnění rybářské stráže
§ 16 zákona č. 99/2004 Sb.
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu
oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje
tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah
rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb
a rybářské úlovky z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení
příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož
i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost
k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující
bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska
dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu
rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti,
předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného
činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení
rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu
opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo
vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky,
popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami
a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti
stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních
dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestu-
pek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení
v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně
nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.

§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto
zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich
povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu
příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.
Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru

I. Povolené způsoby lovu ryb na udici

A. Lov na položenou, lov na plavanou
1. V rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou může osoba prová-
dějící lov použít nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb
nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na pla-
vanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat.
Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoháčky nebo 1 návazec
s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mo-
hou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jednoháč-
ky, dvojháčky nebo trojháčky). Nástražní ryba a dvojháčky a trojháčky
se použijí pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako ná-
stražní ryba se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb,
invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu a ryby nedosahující
nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi
sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou jinak.
2. V rybářských revírech pstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou může osoba prová-
dějící lov použít nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb
nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na pla-
vanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat.
Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoháčky. K lovu se po-
užije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby
provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedo-
hodnou jinak.

B. Lov přívlačí a v rybářských revírech mimopstruhových lov hlubinnou přívlačí
1. V rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, kterou při
lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním
vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může osoba
provádějící lov použít 1 umělou nebo přirozenou nástrahu. Nástraha
má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky
nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov muškařením, pokud je
nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například
rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící
lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného
lidskou silou s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena
v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu
se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své
konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky).
2. V rybářských revírech pstruhových
Při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, která
je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá
v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může
osoba provádějící lov použít 1 umělou nástrahu, která je opatřena
nejvýše 1 háčkem (jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem).
V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha opatřena
pouze jedním jednoháčkem. Za lov přívlačí se považuje i lov
muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími
dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou.
Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost
nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

C. Lov muškařením
1. V rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu muškařením může osoba provádějící lov použít 1 udici,
kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou
Rybářský řád22
nejvýše 3 návazce s umělými muškami a jednoháčky. Za umělou
mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy.
Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce.
V případě použití vlasce nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko,
které je umístěno na konci sestavy. Nástraha se nevybavuje doplňky,
které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotujícím
plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov
mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.
2. V rybářských revírech pstruhových
Při lovu muškařením může osoba provádějící lov použít 1 udici,
kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou
nejvýše 3 návazce s umělými muškami a jednodháčky. Za umělou
mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy.
Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce.
V případě použití vlasce nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko,
které je umístěno na konci sestavy. Nástraha se nevybavuje doplňky,
které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotujícím
plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov
mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.
D. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu čeřínkováním může osoba provádějící lov použít
1 vodorovnou síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m 2 .
Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A, B nebo C.
Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost
nejméně 3 m, pokud se nedohodnou jinak.

II. Povolené technické prostředky k lovu
1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo
vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.
2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené
k lovu ryb, echoloty, podběráky, čeřínky, vezírky, vyprošťovače háčků,
měřidla, stojánky nebo držáky na udice, indikátory záběru, splávky,
zátěže, nahazovací praky a další typově obdobné prostředky. Použití
těchto prostředků může specifikovat uživatel rybářského revíru
v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva § 13 odstavec 10 zákona č. 99/2004 Sb.
I. Doby hájení některých dalších živočichů
Celoročně jsou hájeni:
1. losos obecný,
2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (jedná se pouze
o seznam vybraných druhů živočichů):
a) mihulovci aryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek
Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukra-
jinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná,
piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný,
střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční,
velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci.
II. Osoba provádějící lov je povinna
a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,
b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence
docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém
i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru (případně
podrevíru),
c) řádně zapisovat do oddílu II povolenky k lovu pouze údaje o ulovených
a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat
vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),
d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou
ulovenou rybu, proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způso-
bem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný
řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,
e) po skončení platnosti povolenky k lovu proškrtnout nesmazatelným způ-
sobem nevyplněné řádky v oddílu II (Evidence docházky a úlovků a Su-
mář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povo-
lenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),
g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu oddíly I a II
organizaci, která povolenku vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Zákaz používání dvoj- a trojháčků v období od 1. ledna do 15. června.
Při lovu muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna
do 15. června:
– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se
z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce
o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu
a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže
umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv
plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno
vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro
ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička.
IV. Lov na pstruhových rybářských revírech
Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb
od 1. prosince do 15. dubna.
(Omezení docházky, omezení počtu přisvojených lososovitých ryb a způsobů lovu ryb
v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují
v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)
V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny
ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

V. Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb
z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.
Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici
mimo plavidlo.

VI. Lov na bójku
Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího
zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě
a ve zvolené hloubce.
Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom
žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15× 15 × 30 cm. Spojení bójky
a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich
rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení
lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.
V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou,
nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné
propojení může být maximálně do 150 cm.
Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované
plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak,
aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu,
není-li stanoveno jinak.

VII. Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo,
z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb
je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po
skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat
odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto
ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto
zacházela se skleněným odpadem.
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa
a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být
napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.
Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov
starší 18 let v jejím doprovodu.
Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

VIII. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní
šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez
zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko
v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto
ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její
nešetrné vracení zpět do vody.
Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým
předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím
míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov
ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do
vody nebo je ponechat na místě.
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).

IX. Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít
vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální
pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat
ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě
nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení
na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se
používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání
ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo
jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

X. Další ustanovení
Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném
případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky
výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst.
10 zákona č. 99/2004 Sb.