Jak správně zapisovat docházku k vodě a rybářské úlovky?

Jak správně vyplňovat evidenci docházek k vodě a úlovky v povolence?

Evidence docházek k vodě
Rybářský řád říká:

„Osoba provádějící lov je povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru.“

Když přijedete k vodě a chcete chytat ryby, tak je vaše povinnost zapsat do Evidence docházky a úlovků (kolonka Číslo revíru) název revíru uvedený v Soupisu revírů nebo jeho číselné označení. To jsou dvě možnosti a obě jsou správné. Pokud hodláte lovit ryby na podrevíru, do sloupce Podrevír napište i číslo tohoto podrevíru.

Pokud rybaříte v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, napište do Evidence docházky a úlovků docházku jak revír, tak v samostatném řádku i jeho podrevír.

Pokud v jednom dni přerušíte lov ryb, nemusíte v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru znovu zapisovat docházku (datum, číslo revíru).

Pokud v revíru nedosáhnete žádného úlovku a chystáte se lov ryb ukončit, proškrtněte vodorovnou čárou v Evidence docházky a úlovků příslušný řádek, ve kterém je zapsána pouze docházka. Tento řádek proškrtněte nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo další den. Proškrtávejte výhradně nesmazatelným způsobem!

Evidence úlovků
Rybářský řád říká:

„Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.“

V případě, že si hodláte ponechat rybu, která má stanovenu nejmenší délku, musíte jí ihned po vylovení, identifikaci a změření umístit do vezírku. Potom si jí musíte zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků. Pokud ulovená ryba nemá stanovenu délku (není to ryba tzv. ušlechtilá, např. cejn, plotice…) a vy si jí chcete ponechat, po zdolávání a identifikaci jí okamžitě umístěte do vezírku a ihned poté proveďte záznam o druhu ryby do Evidence docházky a úlovků (např. cejn). Pokud pokračujete v lovu a ulovíte další rybu jiného druhu, kterou si hodláte ponechat, zapište jí do dalšího (samostatného) řádku (např. plotice). Po ukončení lovu zapište u jednotlivých druhů počty kusů a hmotnosti.

Pozor na lov nástražních rybek do čeřínku! Toto je považováno za lov ryb! Pokud se chystáte lovit nástražní rybky do čeřínku, musíte před lovem zapsat datum a revír do Evidence docházky a úlovků. Pokud nějaké nástražní rybky ulovíte, musíte si je napsat (druh, počet, hmotnost úlovku).